Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

Spis treści

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami i w związku z tym nasze zaplanowane urlopy. Część z nas, aby dotrzeć na miejsce wypoczynku wybiera transport lotniczy. Coraz częściej jednak zdarzają się przykre niespodzianki w postaci opóźnienia samolotu lub odwołania lotu.

Co gdy start samolotu się opóźni lub lot zostanie odwołany?

Zagadnienia dotyczące możliwości dochodzenia odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot uregulowane zostały przepisami unijnymi. (Rozporządzenie nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie nr 295/91 (dalej: „Rozporządzenie nr 261/04”).

Opóźnienie samolotu

W przypadku opóźnienia, przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerom bezpłatnie posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania. Pasażerowie mają prawo również do przeprowadzenia dwóch rozmów telefonicznych, nadania dwóch dalekopisów, dwóch przesyłek faksowych lub e-mailowych. Zależy to od długości opóźnienia lub długości lotu. Opóźnienie lotu wynoszące co najmniej 5 godzin, zapewnia pasażerom prawo do zwrotu kosztów biletów lub lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu.

Opóźnienie lotu powodujące konieczność pobytu przez jedną lub więcej nocy, daje możliwość pasażerom do bezpłatnego zakwaterowania w hotelu i darmowego transportu między lotniskiem, a hotelem.

W przypadku opóźnienia co najmniej 3 godziny po pierwotnie przewidzianej godzinie przylotu przez przewoźnika, pasażerowie będą mieli prawo do uzyskania odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR w zależności od zasięgu podróży.

Odwołanie samolotu

W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo do zwrotu kosztów biletu, zaoferowania innego połączenia z punktem docelowym podróży, posiłku, napojów oraz rozmowy telefonicznej, jeżeli czas oczekiwania na inne połączenie lotnicze to usprawiedliwia.

Ponadto, pasażerowie mogą być uprawnieni do odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR (w zależności od zasięgu podróży) w przypadku, gdy zaoferowane połączenie zastępcze różni się znacząco do odwołanego, a powiadomienie o odwołaniu lotu nastąpiło zbyt późno.

Jak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07.: „Artykuły 5, 6 i 7 rozporządzenia nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, że do celów stosowania prawa do odszkodowania pasażerów opóźnionych lotów można traktować jak pasażerów odwołanych lotów oraz że mogą oni powoływać się na prawo do odszkodowania przewidziane w art. 7 tego rozporządzenia, jeżeli z powodu tych lotów poniosą stratę czasu wynoszącą co najmniej trzy godziny, czyli jeżeli przybędą do ich miejsca docelowego co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu. Niemniej takie opóźnienie nie rodzi po stronie pasażerów prawa do odszkodowania, jeżeli przewoźnik lotniczy jest w stanie dowieść, że odwołanie lub duże opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, to jest okoliczności, które pozostają poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika lotniczego”.

Czy odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot przysługuje zawsze?

Zgodnie z rozporządzeniem nr 261/04 w art. 5 ust. 3 wskazano, że przewoźnik zwolniony jest obowiązku wypłaty rekompensaty, jeżeli może dowieść, iż odwołanie lotu zostało spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć, mimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

W praktyce takimi okolicznościami będzie wybuch wulkanu, niespodziewany strajk pracowników linii lotniczych, każda siła wyższa, która nie może być przewidziana przez przewoźnika.

Jak dochodzić rekompensaty?

Przede wszystkim, w przypadku gdy pojawi się opóźnienie lub odwołanie lotu w czasie uzasadniającym przyznanie rekompensaty, należy złożyć reklamację u danego przewoźnika. W zależności od wyniku reklamacji może się od niej jeszcze odwołać.

Jeżeli przewoźnik mimo złożonej reklamacji i odwołania od reklamacji nie uznaje dalej roszczenia, swoich praw można dochodzić przed sądem powszechnym.

Ważne aby zachować dokumenty potwierdzające nasza odbytą podróż wydruk biletu, rezerwację, to co potwierdza, że dana podróż się odbyła i braliśmy w niej udział. Zachowanie dokumentów pozwoli nam na pełne udowodnienie naszego roszczenia i umożliwi nam uzyskanie odszkodowania.