Czy program 500 plus będzie miał wpływ na wysokość alimentów?

Spis treści

Ostatnimi czasy we wszelkich mediach podawana jest informacja o złożeniu przez rząd projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tym samym realizacji programu 500 plus zapowiadanego w kampanii wyborczej partii rządzącej.

Obecnie trwają prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie ustawy. Według założeń ustawa malałaby wprowadzić świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na pierwsze dziecko przy spełnieniu kryteriów dochodowych, i na każde drugie i kolejne dziecko już od kwietnia 2016 r.

Zasadniczą kwestią jest czy świadczenie wychowawcze będzie miało wpływ na wysokość zasądzonych alimentów na dziecko?

Wysokość alimentów na dziecko zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

W sytuacji w której rodzice żyją w rozłączeniu, sąd bada możliwości majątkowe każdego rodziców, z zastrzeżeniem, że wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego.

W praktyce oznacza to, że udział w kosztach utrzymania dziecka przez rodzica który sprawuje bezpośrednią opiekę jest niższy, niż rodzica który tej opieki bezpośrednio nie sprawuje.

Czy zatem planowane przez sąd wprowadzenie świadczenia wychowawczego będzie brane pod uwagę przy określaniu możliwości majątkowych rodzica pobierającego świadczenie?

Zgodnie z art. 135 § 3 k.r.i.o. świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 859, z poźn. zm.2) podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji oraz świadczenia dla rodziny zastępczej nie wpływają na zakres obowiązku alimentacyjnego.

Powyższe przepis wskazuje, które ze świadczeń nie są brane pod uwagę przy określaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego.

W projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na próżno szukać przepisu dotyczącego wprowadzenia zmiany w art. 135 § 3 k.r.i.o i rozszerzenia zakresu artykułu o świadczenia wychowawcze.

Należy zatem skłaniać się ku twierdzeniu, że sąd w przy określaniu obowiązku alimentacyjnego powinien brać pod uwagę pobierane świadczenie wychowawcze.

Przemawia za tym również sposób przedstawienia świadczenia wychowawczego w uzasadnieniu do projektowanej ustawy. Wskazano tam, że ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ma na celu wprowadzenie nowego rodzaju świadczenia. Zatem nie mieszczącego się w dyspozycji art. 135 § 3 k.r.i.o.

Wskazać również należy, że projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w wielu miejscach powiela przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zaś w świetle art. 135 § 1 k.r.i.o. świadczenia rodzinne są traktowane jako dochód i mają wpływ na wysokość obowiązku alimentacyjnego.

Kwestia zatem czy świadczenie wychowawcze będzie miało wpływ na zakres obowiązku alimentacyjnego na chwilę obecną wydaje się przesądzona, jednakże w zależności od konkretnej sytuacji faktycznej wpływ ten będzie większy lub mniejszy.

 adwokat Kinga Obrębska