Testament w związku partnerskim

Spis treści

Z roku na rok zauważalny jest spadek liczby małżeństw. Badania przeprowadzone przez Eurostat wykazują znaczny spadek ilości zawartych małżeństw, który utrzymuje się od 2008 roku. W 2013 roku Polacy zawarli 180 tyś. nowych związków małżeńskich, czyli o ponad 23 tyś mniej niż w roku 2012 i prawie 80 tyś mniej w porównaniu z początkiem badanego okresu.[1] Tendencja ta utrzymuje się i coraz więcej osób decyduje się na wspólne życie bez formalizowania związków.

Zawarcie małżeństwa reguluje kwestie prawne pomiędzy małżonkami. Kształtuje ich finanse, prawa i obowiązki. Ustawodawca przewidział również kolejność dziedziczenia na wypadek śmierci, w której małżonek spadkodawcy ma pierwszeństwo przed innymi osobami z rodziny.

Kwestie formalne pomiędzy osobami żyjącymi w związku partnerskim nie są uregulowane przez ustawodawcę.

W przypadku śmierci osoby, która żyła w związku partnerskim i nie posiadała potomstwa, spadek przypadnie odpowiednio rodzicom, dziadkom, rodzeństwu zmarłego w zależności od danej sytuacji faktycznej.

Jednakże dziedziczenie ustawowe nie będzie miało pierwszeństwa jeżeli spadkodawca za życia sporządzi testament.

Osoby, które żyją w niesformalizowanym związku, wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe i bogacą się, powinny uregulować swoje sprawy poprzez dokonanie odpowiednich rozporządzeń.

Testamentem nazywa się rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci.

Testament można sporządzić poprzez napisanie go odręcznie lub przed notariuszem. Napisanie testamentu własnoręcznie jest najprostszą i najtańszą formą uregulowania swoich spraw na wypadek śmierci. Ustawodawca przewiduje wymogi jakie testament własnoręczny powinien spełniać. Należy do nich odręczne spisanie testamentu, wpisanie daty i podpisanie.

Wymóg daty nie jest jednak obligatoryjny. Ustawodawca wskazuje, że jeżeli nie ma wątpliwości co do zdolności do sporządzania testamentu przez testatora, jak również co do jego treści i wzajemnego stosunku do innych testamentów, testament bez daty jest ważny.

Spisanie testamentu przez osoby pozostające w związku partnerskim pozwoli im rozporządzić swoimi prawami na wypadek śmierci i przybliżyć ich sytuację majątkową do sytuacji małżonków.

Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, kiedy wolą spadkodawcy było pozostawienie swojego majątku partnerowi życiowemu, jednakże na skutek braku rozporządzeń poprzez testament, majątek przypadnie w całości rodzinie.

[1] Eurostat – Spadek liczby małżeństw i urodzeń żywych w Polsce