Prawa i obowiązki małżonków

Spis treści

Photo on Foter.com

Decydując się na związek małżeński kierujemy się głównie uczuciem jakim darzymy drugą osobę. Jednakże ustawodawca zapobiegliwie określił jednak prawa i obowiązki jakie ciążą na małżonkach tworzących związek.


Prawa i obowiązki małżonków są określone w art. 23-30 krio.

Te najważniejsze określone są w art. 23 krio. Zgodnie z powołanym artykułem „Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.”

Wskazać należy, że to jak podzielimy się obowiązkami czy jak będziemy korzystać z praw to są nasze wewnętrzne ustalenia. Gdy każde z małżonków jest zadowolone z jakości prowadzonego związku to przepisy pozostają teorią.

Pod pojęciem wspólnego pożycia należy rozumieć utrzymywanie więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej.

Więź gospodarcza

Więź gospodarcza oznacza prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, robienie wspólnych zakupów, podejmowanie wspólnie decyzji finansowych, prowadzenie wspólnie budżetu, zaspokajanie własnych potrzeb, dbanie aby poziom życia małżonków był równy.

Więź fizyczna

Więź fizyczna oznacza utrzymywanie współżycia fizycznego. Częstotliwość oczywiście uzależniona jest od wieku oraz stanu zdrowia psychicznego czy fizycznego każdego z małżonków. 

Więź uczuciowa

Wieź uczuciowa, duchowa oznacza utrzymywanie pozytywnych uczuć do małżonka, dbanie o związek w sferze emocjonalnej, realizowanie potrzeb małżonka, wzajemnym szacunku, lojalności, wyrozumiałości.

Wzajemna pomoc oznacza wspieranie się małżonków jak również wspólne dbanie o dobro rodziny. Chodzi tu o nie tylko o pomoc w realizacji obowiązków domowym, lecz także wsparcie w chorobie, trudnej sytuacji.

Małżonkowie mają wspólnie współdziałać tak aby rodzina jaką tworzą funkcjonowała prawidłowo. Oznacza to również zaniechanie zachowań, które mogłyby zagrozić interesowi rodziny.

Pojęcie wierności oznacza nie tylko wierność w aspekcie fizycznym. Zachowanie wierności oznacza również lojalność w kwestii uczuć i powstrzymywanie się od tworzenia głębokich więzi emocjonalnych z innymi osobami, jeżeli mogą one być uznane za zdradę emocjonalną.

Powyższe zasady mają charakter generalnych wytycznych. Ostatecznie to my decydujemy jak nasz związek wygląda. Ważne, aby decyzje o sposobie funkcjonowaniu związku były podjęte i zaakceptowane przez oboje małżonków. Tworzenie związku w którym jedna ze stron jest ograniczona w swoich prawach, zaś obowiązki są rozłożone nierównomiernie, może spowodować początek jego końca.