Nowe auto na wiosnę!

Spis treści

Wraz ze zmianą pogody coraz więcej osób rozważa zakup lub zmianę samochodu. Czynność kupna sprzedaży auta jest dość powszechną czynnością i prawdopodobnie każdy z czytelników mojego artykułu stanie przed takim zadaniem.

Podstawowymi, niezbędnymi elementami umowy sprzedaży jest:

  1. określenie stron umowy, czyli kupującego i sprzedawcy;
  2. określenie rzeczy będącej przedmiotem sprzedaży oraz
  3. ustalenie ceny sprzedaży

(tak wyrok Sądu Najwyższegoz 5 lutego 2002 r., sygn. akt II CKN 726/00)

Umowa, którabędzie zawierać powyższe elementy jest wystarczająca i wiążąca.

Jednakże dla zabezpieczenia własnych interesów zasadne jest wprowadzenie do umowy sprzedaży auta dodatkowych elementów, które pozwolą nam się zwolnić od ewentualnych roszczeń drugiej strony.

Istotną kwestią o której powinien pamiętać sprzedający auto jest ciążąca na nim odpowiedzialność za wady auta zarówno fizyczne jak i prawne. Dlatego właściciel auta powinien przekazać wszelkie informacje dotyczące stanu technicznego samochodu i informacji jego dotyczących. W związku z faktem, że przy sprzedaży auta wiele usterek jest nie do wykrycia bez fachowej wiedzy, należy zabezpieczyć się poprzez dokonanie przed sprzedażą w obecności kupującego przeglądu u mechanika, w autoryzowanym serwisie lub w stacji diagnostycznej.

Pozwoli to sprzedającemu na zwolnienie się z odpowiedzialności w przypadku przyszłych roszczeń kupującego dotyczących wad ukrytych samochodu.

Okoliczność ta ma istotne znaczenie z uwagi na dominujące orzecznictwo wskazujące, że odpowiedzialność sprzedawcy za wady jest absolutna. (tak m.in.: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – VI Wydział Cywilny, z dnia 27 marca 2013 r., sygn. akt: VI ACa 1269/12).

Kupujący powinien zwrócić uwagę na to czy zapisy umowy nie wyłączają odpowiedzialności sprzedającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy. Zapis ten nie będzie miał znaczenia, jeżeli sprzedający podstępnie zataił wadę, jednakże dla zabezpieczenia własnych interesów, kupujący powinien zrezygnować z tego zapisu. W przypadku wykrycia wad w aucie, które nie zostały ujawnione przez sprzedającego w momencie zakupu, kupujący może wystąpić wobec sprzedającego o obniżenie ceny wskazanej w umowie lub od niej odstąpić.

Kształt umowy ostatecznie zależy od stron. Nie zawsze umowa musi być mocno sformalizowana. Poniżej prezentuje podstawowy wzór umowy sprzedaży auta.

Należy zastanowić się czy w danym wypadku zależy nam na dodatkowych zabezpieczeniach. Jeżeli ze względu na stan faktyczny, przedmiot umowy czy jego wartość uważamy, że konieczne jest sporządzenie umowy zawierającej dodatkowe zapisy, należy udać się do adwokata, który sporządzi umowę dopasowaną do naszych indywidulanych potrzeb.

Plik Umowy Kupna Sprzedaży Samochodu:

https://drive.google.com/file/d/0B2sSii7ZBhPEY2RuNTlKcjFnR0k/view?usp=sharing