Pozew o rozwód

Spis treści

Photo on Foter.com

Zdarza się, że małżonkowie podejmują decyzję o zakończeniu małżeństwa bez negatywnych emocji, pozostając w przyjaźni. Wszelkie kwestie dotyczące rozstania uzgodnili ze sobą, zatem pozostaje już tylko udać się do Sądu.

Oczywiście przygotowanie pozwu o rozwód nie jest zarezerwowane wyłącznie dla adwokata, jednakże jak każde pismo, które kieruje się do Sądu jest ono obwarowane regulacjami, które wymagają, aby taki pozew miał odpowiednią zawartość.

Oprócz ogólnych zasad dotyczących zawartości pisma procesowego takich jak oznaczenie Sądu, stron, żądania, dowodów, załączników etc. pozew o rozwód musi zawierać konkretne punkty.

Żądania w pozwie

Przede wszystkim pierwszy żądaniem, jest rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód.

Ważne aby wskazać czy ma to być rozwód bez orzekania o winie, czy z orzeczeniem o winie współmałżonka.

Następnie kolejnym elementem jest wskazanie czy sąd ma orzekać o sposobie korzystania z mieszkania przez małżonków czy też nie.

Jeżeli małżonkowie dalej zamieszkują wspólną nieruchomość, należy określić w jaki sposób mają korzystać z mieszkania/domu.

W przypadku gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dziecko, istotne są postanowienia dotyczące dziecka.

Należy wskazać Sądowi, jakie ma być miejsce zamieszkania dziecka – przy którym z  rodziców, czy władza rodzicielska ma pozostać przy obojgu rodzicach, czy wobec jednego z nich ma być ograniczona (jeżeli tak to w jakim zakresie) lub ma być jej pozbawiony.

Koniecznym jest również określenie wysokości alimentów jakie małżonek nie sprawujący bezpośredniej pieczy nad dzieckiem, ma uiszczać.

Następnie należy określić zakres kontaktów pomiędzy dzieckiem, a rodzicem u którego dziecko nie zamieszkuje. Jeżeli rodzice chcą na bieżąco określać kontakty, należy wskazać do Sądu, że ma nie orzekać w tej kwestii.

Ostatnie wnioski dotyczą zasądzenia zwrotu kosztów postępowania ewentualnie zastępstwa adwokackiego. Rodzaj żądania w tym aspekcie uzależniony jest od żądania głównego, czy wnosimy z orzeczeniem o winie czy bez.

Warto pamiętać, że jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dziecko, obligatoryjnie należy wskazać świadka na okoliczność sytuacji małoletniego dziecka. Nawet jeżeli rodzice są zgodni co do rozstania i opieki nad dzieckiem.

Z doświadczenia wiem, że klientom może sprawić problem napisanie samodzielnie prawidłowo pozwu o rozwód, warto udać się wcześniej do specjalisty aby chociaż omówić poszczególne punkty i prawidłowo określić żądania. Pomoże to w sformułowaniu prawidłowo naszego stanowiska.