Jak uchylić alimenty?

Spis treści

Photo on Foter.com

Rodzice pełnoletnich dzieci, które utrzymują się samodzielnie często pytają mnie jak uchylić się od alimentów. Kwestia ta jest uregulowana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Prawo przewiduje, że w przypadku zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Jednakże, jedynie w przypadku gdy dziecko jest już pełnoletnie, uchylenie alimentów jest możliwe.

Aby uchylić alimenty muszą być spełnione dodatkowe przesłanki. Są to: nadmierny uszczerbek dla rodzica lub brak dokładania starań ze strony dziecka w celu samodzielnego utrzymania się.

Istotnym jest, że nie ma ustawowo określonej granicy wieku do którego mogą być płacone alimenty.

W zależności od okoliczności sprawy Sąd może uchylić alimenty wobec dziecka w wieku 19 lat i w innej sprawie utrzymać alimenty wobec 27 latka.

Brak dokładania starań przez dziecko

Brak dokładania starań ze strony pełnoletniego dziecka w celu samodzielnego utrzymania się oznacza zazwyczaj sytuację w której dziecko posiada wykształcenie, kompetencje, możliwości do podjęcia pracy, ale tego nie robi.

Przy rozpatrywaniu przez sąd uchylenia alimentów, brane jest pod uwagę dalsze kształcenie dzieca . Jeżeli dalsza edukacja jest niezbędna do przygotowania do zawodu i pokrywa się z dziecka ambicjami, uzdolnieniami, to sąd zobowiąże rodzica do płacenia alimentów,

Jednakże w przypadku gdy dziecko nie dokłada starań w edukacji i jego kształcenie jest pozorne, nie będzie ono przesłanką do kontynuowania alimentacji.

Nadmierny uszczerbek dla rodzica

Kolejną przesłanką jest powodowanie nadmiernego uszczerbku dla rodzica.

Pojęcie to nie jest zdefiniowane kodeksowo, ścisłe określenie jego zakresu znaczeniowego nie jest możliwe. Każdorazowo konieczna jest analiza konkretnego przypadku, która sprawdza się do oceny czy realizacja obowiązku alimentacyjnego przez rodzica pełnoletniego dziecka uniemożliwia mu zaspokojenie jego usprawiedliwionych potrzeb.

W takiej sytuacji sąd bada czy rodzic w związku z obowiązkiem płacenia alimentów na dorosłe dziecko, sam nie popada w niedostatek. Jeżeli stanowi to dla rodzica nadmierne obciążenie sąd uchyli alimenty.

Aby zwolnić się z obowiązku płacenia alimentów niezbędne jest złożenie odpowiedniego pozwu do sądu. W toku sprawy sąd bada stan faktyczny i stwierdza czy zostały spełnione powyższe przesłanki.

Zatem, warto przed wytoczeniem powództwa skonsultować swoją sprawę z adwokatem i sprawdzić czy w danym przypadku sąd wyda dla nas pozytywny wyrok.