Dowody w postępowaniu rozwodowym

Spis treści

1. Wstęp

Zgodnie z art. 441 KPC, dowody w postępowaniu rozwodowym mają przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa – także przyczyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną. Jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu, a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron (art. 442 KPC).

Kodeks postępowania cywilnego wyróżnia następujące rodzaje dowodów: dokumenty, zeznania świadków, opinię biegłego, oględziny i przesłuchanie stron. Ponadto sąd może dopuścić także inne dowody mogące potwierdzić fakty istotne dla rozstrzygnięcia, jeżeli nadają się one do tego celu.

2. Co może być dowodem w sprawie o rozwód?

2.1. Dowód z przesłuchania stron

W każdej sprawie o rozwód lub o separację Sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron (art. 432 KPC). Dowody w postępowaniu rozwodowym to przede wszystkim przesłuchanie stron, ma ono charakter obligatoryjny i jest przeprowadzane z urzędu. Sąd nie może odstąpić od jego przeprowadzania nawet w przypadku, gdy strona pozwana uznaje powództwo czy też potwierdza okoliczności wskazane przez stronę powodową w pozwie o rozwód.

2.2. Dowody z dokumentu

Dowodem w sprawie są również dokumenty. Dzielimy je na dwa rodzaje – urzędowe i prywatne. Dokument urzędowy, to dokument sporządzony w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania. Taki dokument stanowi dowód na to, co zostało w nim urzędowo zaświadczone. Natomiast dokument prywatny to dokument sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej. Dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.

2.3. Dowody z przesłuchania świadków

Przesłuchanie świadków jest jednym z najbardziej kluczowych środków dowodowych w postępowaniu rozwodowym. Świadkiem może być każda osoba, o ile jest zdrowa psychicznie i ma wiedzę na temat sytuacji w małżeństwie stron. Powołując osobę na świadka w pozwie rozwodowym trzeba podać jego imię, nazwisko i dokładny adres oraz fakty, które mają być zeznaniami stwierdzone. Świadkiem w sprawie o rozwód może być zarówno członek rodziny (np. mama, siostra), przyjaciółka, sąsiedzi czy współpracownicy pod warunkiem, że posiadają wiedzę na temat małżeństwa stron. 

2.4. Dowody w postaci wiadomości SMS, e-maili, nagrań audio

Dowody w postępowaniu rozwodowym to też billingi rozmów telefonicznych, e-maile, wiadomości sms, screeny rozmów, wpisy na portalach społecznościowych, o ile mają znaczenie dla sprawy. O ile te dowody nie budzą wątpliwości, o tyle bardziej problematyczne są dowody z nagrań audio. Sądy nie przepadają bowiem za ich odsłuchiwaniem. Wynika, to przede wszystkim z nadmiernej ilości spraw. Dlatego, składając taki dowód wraz z nagraniem warto złożyć stenogramy z takich nagrań. 

Katalog dowodów nie jest zamknięty. Sąd może dopuścić jako dowód w sprawie inne dowody, jeśli mają potwierdzić fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.