Ograniczenie władzy rodzicielskiej w rozwodzie

Spis treści

Photo on Foter.com

Władza rodzicielska jest prawem, które nabywamy w chwili urodzenia dziecka. Przysługuje ona rodzicom, aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności, chyba że nastąpi jej ograniczenie lub pozbawienie. Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa sytuacje kiedy ograniczenie władzy rodzicielskiej jest konieczne.

Kwestia rozstrzygania o ograniczeniu władzy rodzicielskiej może być również jednym z elementów jakimi zajmuje się Sąd w sprawie o rozwód.

Zgodnie z art. 58 § 1 k.r.i o. w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej, kontaktach, alimentach.

Porozumienie rodzicielskie

Rodzice mogą przygotować porozumienie rodzicielskie. Określa ono sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Będzie ono uwzględnione, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

W braku porozumienia rodzicielskiego Sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. Sąd może ustalić ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Istotną przesłanką od której zależy ograniczenie jest dobro dziecka.

W praktyce dość często spotyka się wnioski w sprawach rozwodowych o ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. Spowodowane jest to brakiem porozumienia w przedmiocie spraw dotyczących dziecka, które de facto paraliżuje podejmowanie decyzji w jego sprawach.

Rodzice w ramach przysługującej im władzy rodzicielskiej mają m.in. prawo wspólnie decydować o szkole dziecka, leczeniu, zajęciach dodatkowych, wyjazdach zagranicznych, miejscu jego zamieszkania.

Czasem konieczne jest aby decyzje w pewnym zakresie podejmował tylko jeden rodzic, tak aby nie ucierpiało na tym dobro dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej sprowadza się właśnie do wskazania przez Sąd do jakich kwestii władza rodzica jest ograniczona.

Jeżeli Sąd wskaże, że ogranicza władzę rodzicielską matce do podejmowania decyzji w sprawach edukacji dziecka. Oznacza to, że decyzje co do wyboru szkoły rodzice muszą podjąć wspólnie. Natomiast w tym przypadku, jeżeli zaistnieje konieczność wyboru lekarza rodzinnego dla dziecka, decyzje podejmie samodzielnie ojciec.

O konieczności ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców w wyroku rozwodowym decyduje Sąd każdorazowo analizując stan faktyczny spraw, w szczególności relacje rodziców i dobro dziecka.

Warto przed wytoczeniem sprawy rozwodowej skonsultować swoją sytuację z adwokatem, który pomoże ustalić jakie wnioski należy złożyć w sprawie.